ארו-אסיה

תקנון אתר

של חברת ארו -אסיה

כללי

  1. אתר ‘ ארו- אסיה’ (להלן: "ארו -אסיה" ו/או "האתר") הינו האתר הרשמי של חברת ארו אסיה (1972) יבוא שעונים בע"מ ח.פ 510610728 (להלן: "ארו -אסיה") היבואנית הבלעדית של מותגי רולקס ,טודור , סרטינה, בלמיין, מישל הרבלין, ברינג ואברהרד . 
  2. האתר משמש  כאתר תדמיתי של המותגים רולקס וטודור .
  3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי משתמש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין נציגי האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את הוראות תקנון זה בעיון.
  4. גלישה באתר תהווה את הסכמת המשתמש לתנאים הכלליים וליתר התנאים המובאים בתקנון זה. לפיכך, משתמש אשר אינו מסכים לתנאי תקנון זה או לתכניו של האתר מתבקש להימנע מכל שימוש באתר.

הגדרות

 • "האתר" – אתר ארו -אסיה בע"מ  (www.euro-asia.co.il)
 • "ארו -אסיה" – ארו אסיה (1972) יבוא שעונים בע"מ ח.פ. 510610728 מרחוב שאול המלך 1 תל אביב.
 • "המבזקים" – המבזקים (Newsletters) הנשלחים למי שרשום ברשימת התפוצה של האתר. 
 • "המידע" – התכנים הכלולים באתר ו/או במבזקים לרבות העיצוב הגראפי, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר ו/או מאגרי המידע ו/או אופן פילוחם במנועי החיפוש באתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, תמונות, צילומים, קטעי טקסט, גרפיקה, מולטימדיה וכיו"ב.  
 • "העורך" – חברת ארו -אסיה ו/או מי מטעמה  
 • "השירותים" – השירותים המסופקים ו/או יסופקו באתר למשתמש.  
 • "חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981.  
 • "מידע פוגע" – כל הודעה, מידע, קבצים, תוכנה, נתונים, תוכן או כל חומר אחר שאינו חוקי ו/או מפר הסכם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או פוגעני ו/או מעליב ו/ואו מהווה הוצאת לשון הרע ו/או השמצה ו/או הטרדה ו/או דבר גזענות ו/או כל   העשוי לפגוע באדם אחר.  
 • "מנהלי האתר" – חברת ארו -אסיה בע"מ.  
 •   "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בכל דרך אחרת באתר או במידע.  
 • "ספקי המידע" – צדדים שלישיים המספקים ו/או יספקו למנהלי האתר מידע עבור האתר, ו/או נתנו הרשאה  למנהלי האתר להשתמש בשירותיהם עבור האתר.  

בעלות, זכויות יוצרים ומגבלות בדבר השימוש באתר

  1. האתר הינו בבעלות העורך ומופעל על-ידי העורך.  
  2. אין בשימוש באתר כדי להקנות למשתמש זכויות בעלות  באתר ו/או במידע ו/או בשירותים.
  3. האתר והמידע באתר מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות. בנוסף, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הנ"ל.  
  4. השירותים והמידע מועמדים לרשות המשתמש לשימושו האישי בלבד. המשתמש רשאי לצפות, לעיין, לקרוא ו/או להוריד (download) מידע, וזאת לשימושו הפרטי בלבד.  
  5. חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, למכור, לשדר, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר במידע או חלקים ממנו או בחומר אחר מהאתר, בתמורה או שלא בתמורה, ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של חברת ארו אסיה ועל-פי התנאים שייקבעו על-ידה. כמו-כן, חל איסור לעשות במידע כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בשמה הטוב של חברת ארו אסיה כבעלת זכויות יוצרים בו ו/או בשמו של כל גורם אחר. 
  6. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי בעת שימוש באתר הוא יפעל בהתאם לכללי השימוש המפורטים להלן:

   א. לא יעשה כל שימוש בלתי חוקי באתר;
   ב. לא יגביל אחרים או ימנע מהם את השימוש באתר ובשירותים, בכל דרך שהיא לרבות אך לא רק על-ידי פריצה לאתר או שינויו;
   ג. לא ישלח ו/או יפיץ כל מידע פוגע;
   ד. לא יתחזה לאדם ו/או לכל גורם אחר;
   ה. לא יפיץ הודעה, מידע, קבצים, תוכנה, נתונים, תוכן או כל חומר אחר שיש בו כדי להפר את זכויות הקניין הרוחני של מנהלי האתר ו/או צד שלישי או זכויות אחרות כלשהן ולא יסיר הודעה הכלולה באתר על זכויות כאמור;
   ו. לא יפיץ כל הודעה, מידע, קבצים, תוכנה, נתונים, תוכן או כל חומר אחר הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולים לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים.  
  7. המידע והשירותים, היקפם זמינותם וכל היבט אחר הקשור עימם, המופיעים באתר והתנאים לשימוש בהם, ניתנים לשינוי לפי החלטת מנהלי האתר ללא כל צורך בהודעה מראש על כך ולפי שיקול דעתם הבלעדי. כמו-כן, מנהלי האתר רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.  
  8. מנהלי האתר רשאים להפסיק באופן מיידי את נגישות המשתמש לאתר ולשירותים, בכל עת, וזאת על-פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר, לרבות אך לא רק באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו כי המשתמש ביצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.  
  9. משלוח הודעה לאתר מהווה רישיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תמורה מאת שולח ההודעה למנהלי האתר לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.  
  10. האתר ו/או המבזקים עשויים לכלול פרסום מטעם מנהלי האתר בדבר מבצעים, הטבות והנחות. מנהלי האתר רשאים להפסיק ו/או לשנות בכל עת את המבצעים/הטבות/הנחות כאמור, על-פי שיקול דעתם הבלעדי.  
  11. מנהלי האתר רשאים לקבוע, כי הגישה לאתר ו/או לחלקים הימנו תתאפשר באמצעות מסירת שם משתמש וסיסמת כניסה אותם תקצה חברת ארו אסיה למשתמש. המשתמש מסכים, כי אין בהנפקת הסיסמה כדי לגרוע מזכותם של מנהלי האתר לדרוש מידע נוסף לצורך אימות זהות המשתמש ו/או לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי את סימני הזיהוי ו/או את השיטה לאימות הזהות כאמור. למען הסר ספק מובהר, כי אין במתן אפשרות כניסה לאתר ללא סיסמת כניסה כדי לגרוע מתנאי הסכם זה.  
  12. בכל עת שהיא רשאים מנהלי האתר לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. המשתמש מאשר בזאת, כי בשימושו באתר הינו מסכים להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליו לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.  

אחריות

  1. האתר בכללותו  כולל כל המידע המופיע בו, קוד התוכנה העומד בבסיסו וכל מידע או חומר הנגישים באמצעות האתר – עומד לרשות המשתמש במצבו הנוכחי ("As Is") ומנהלי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי, במפורש או במשתמע, במישרין או בעקיפין.  
  2. השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במידע המועמדים לרשות המשתמש נעשה על-ידי המשתמש ועל אחריותו בלבד.  
  3. קיימת אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שגיאות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים מכל סוג שהוא וכן טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים מזיקים לאתר (ביחד להלן: "שיבושים"), וזאת למרות שמנהלי האתר עושים ויעשו כל שביכולתם לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של התכנים הכלולים באתר. המשתמש פוטר בזה את מנהלי האתר מכל אחריות בשל שיבושים. למען הסר ספק, המידע, כולו או חלקו, אינו בהכרח נכון למועד הגלישה בזמן אמת, ומנהלי האתר אינם מתחייבים לעדכן מידע זה. על-כן, מובהר, כי אין למנהלי האתר כל אחריות לנכונות המידע ו/או אמיתותו ו/או עדכניותו ו/או שלמותו ו/או התאמתו לצורכי המשתמש.  
  4. מנהלי האתר אינם, ולא יהיו אחראים לכך,  שהשימוש באתר לא יופרע, יופסק או ייקטע ויהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות בחומרה, בתוכנה בתקשורת אצל מנהלי האתר ו/או אצל מי מספקי המידע (ביחד להלן: "פגם בתוכנה"). על-כן, מנהלי האתר אינם ולא יהיו אחראים לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם בתוכנה.  
  5. מנהלי האתר אינם ולא יהיו אחראים לכך שהאתר והשרת עליו הוקם האתר יהיו נקיים מ"וירוסים", פגמים, פריצות, נזקים, גניבות, או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים ו/או כתוצאה מאי התאמה בין האתר לבין תוכנות/קבצים של המשתמש והמשתמש פוטר בזה את מנהלי האתר מכל אחריות בעניין זה.  
  6. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. מנהלי האתר אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר.  
  7. מנהלי האתר רשאים לשלוח אל המשתמש קובץ זיהוי, שיאפשר להם לזהות את המחשב ממנו המשתמש מתקשר לאתר (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.
  8. המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את מנהלי האתר ו/או את ספקי המידע בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות) אשר ייגרמו להם ו/או למי מטעמם כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ו/או כל פעולה אסורה על-פי חוק המחשבים, תשנ"ה–1995, חוק הגנת הפרטיות ו/או על-פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותיו.  
  9. למנהלי האתר לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי הנובעת מהשימוש באתר או מהסתמכות על המידע המצוי בו. מבלי לפגוע מכלליות האמור, מנהלי האתר לא יפצו את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד תוצאתי או דמי נזק עונשיים כלשהם שנגרמו מהשימוש באתר ו/או עקב הסתמכותו של המשתמש על המידע ו/או עקב קיום שיבושים.  
  10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד מנהלי האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח–1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.  

משלוח מבזקים (Newsletters)

 1. משתמש שנרשם לרשימת התפוצה באתר,  באמצעות  מילוי טופס  "הרשמה לתפוצה",  לרבות מילוי  כתובת  הדואר האלקטרוני שלו ושלח את הטופס לאתר (באמצעות כפתור שלח)   ו/או משתמש אשר פנה באמצעות  טופס צרו  קשר באתר, ומילא את כתובת הדואר האלקטרוני שלו  ושלח הודעה לאתר (באמצעות כפתור שלח), כשבתיבת הסימון קיים סימן "וי", נותן בכך את הסכמתו לקבלת מבזקים באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעת SMS.
 2. תוכן המבזקים שישלח למשתמש יכלול מידע שיווקי ופרסומי, בהתאם לשיקול דעת האתר ו/או עורך האתר, לרבות הצעות שיווקיות של חברת ארו אסיה ו/או צדדים שלישיים.
 3. האתר רשאי להעביר את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, לרבות חברות מסחריות, עמם הוא מצוי בשיתוף פעולה, לשם משלוח מידע שיווקי ופרסומי על ידם וכן לשם יצירת קשר עם המשתמש.
 4. המשתמש רשאי בכל עת להיגרע מרשימת התפוצה של האתר, ללא תשלום,  וזאת באמצעות פניי דרך אתר האינטרנט www.euro-asia.co.il בלשונית "צור קשר"  ו/או  באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה המצוי בתחתית הודעת הדואר האלקטרוני.

פרסומות מסחריות ואחרות

  1.    האתר ו/או המבזקים עשויים לכלול פרסומות מסחריות ואחרות המהוות "דבר
     פרסומת'" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–
     2008. 
  2.     מנהלי האתר אינם אחראים בשום אופן שהוא לפרסומות מסחריות ואחרות
       המופיעות (ככל שמופיעות) באתר ו/או במבזקים. הופעת פרסומת באתר ו/או
       במבזקים אינה מעידה על חסותם של מנהלי האתר ו/או אחריותם ו/או התחייבותם על
       המפרסם ו/או על המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפרסום הוא
       על אחריות המפרסם בלבד ואין ולא תהיה למנהלי האתר אחריות בשום צורה ואופן
       לתוכנו, נכונותו, דיוקו או תקפותו.  

קישורים

 1. האתר כולל קישורים אלקטרוניים (Links) אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "האתרים המקושרים").  
 2. אין לראות בעצם קישורים אלה את מנהלי האתר כאחראים, שולטים, מסכימים או תומכים, במפורש או במשתמע, בחוות-דעת, מידע או שירותים המצויים באתרים המקושרים.  
 3. מנהלי האתר לא בדקו את האתרים המקושרים ולא אישרו אותם והם אינם ולא יהיו אחראים לתוכן ו/או איכות ו/או בטיחות האתרים המקושרים. כמו-כן, מנהלי האתר אינם ולא יהיו אחראים על זכויות היוצרים ו/או זכויות צדדים שלישיים באתרים המקושרים.
 4. האתר כולל קישור  לאתר המכירות  של חברת ארו אסיה:  shop.euro-asia.co.il  (לשונית חנויות – חנויות און ליין) שהינו אתר נפרד שלגביו יחולו הוראות התקנון כפי שמופיעות באתר המכירות.   

שמירה על פרטיות

 1. ארו -אסיה  עושה שימוש באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור על פרטיות המידע המועבר על-ידי המשתמש. ידוע למשתמש והוא מאשר, כי לא ניתן להבטיח את אבטחת המידע באופן מושלם.
 2. מנהלי האתר רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על-ידי המשתמש לצורך שיפור האתר, ליצירת קשר עם המשתמש או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, וכן להעבירו לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים.  
 3. בנוסף, ארו אסיה  תהיה רשאית לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לו) במקרים הבאים:  
   • אם השימוש שעושה המשתמש באתר אינו חוקי;  
   • אם המידע/חומר שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על-ידי רשות מוסמכת;  
   • אם המידע/חומר שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על-מנת לאכוף את יישומו הנכון והתקין של הסכם זה;  
   • אם המידע/חומר שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת האינטרסים של מנהלי האתר. 
   • הוראות סעיף זה אינן חלות ו/או אינן תקפות באתרים המקושרים. על-כן, על המשתמש באתרים המקושרים לקרוא ולבדוק היטב את ההוראות המתייחסות להגנת הפרטיות בכל אחד מהאתרים הללו לפני שימסור פרטים אודותיו למנהלי אותם אתרים. מנהלי האתר אינם ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שיימסרו על-ידי המשתמש למנהלי אתרים אלה.  

פניות אל נציגי האתר

 1. בכל שאלה לגבי האתר, תכניו והמוצרים המוצגים בו ניתן לפנות לנציגי האתר בכתובת www.euro-asia.co.il בלשונית "צור קשר" או באמצעות פנייה באמצעות הדואר לכתובת שדרות  שאול המלך 1 ת"א , או בטלפון : 03-6857520.
 2. נציגי האתר יעשו את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליהם בתוך 3 ימי עסקים.

סודיות מידע

 1. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין ו/או רשות מוסמכת ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.
 2. האתר יאפשר גישה למידע רק לנציגיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות  והעברת אינפורמציה למזמין הפריטים.
 3. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בהתקיימות מקרים אשר אינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 4. ארו אסיה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמינה.

סמכות השיפוט 

הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה הוא בבתי-המשפט המוסמכים בתל-אביב במדינת  ישראל.